Splošni pogoji

ANT DESIGN LTD.

1. UVODNE DOLOČBE

 1. Ti pogoji uporabe urejajo pravice in obveznosti med trgovsko družbo ANT DESIGN LTD , z UIC BG207139499 (v nadaljevanju "dobavitelj") in drugimi osebami, ki uporabljajo storitve Shopstyle.si (v nadaljevanju "uporabnik"), ki izhajajo iz pogodb o storitvah (v nadaljevanju "pogodba o storitvah"), sklenjenih prek spletnega mesta dobavitelja Shopstyle.si(v nadaljevanju "spletno mesto") ali prek omrežja Facebook. Pogoji storitve podrobneje urejajo pravice in obveznosti, povezane z uporabo storitve shopstyle.si, spletnega mesta in drugih povezanih pravnih razmerij.
 2. Ponudnik ima pravico spremeniti ali dopolniti pogoje uporabe. Spremembe začnejo veljati po objavi na spletnem mestu.

 

2. VSEBINA POGODBE O STORITVAH

 1. Ponudnik je v skladu s pogodbo o storitvah dolžan vključiti uporabnika v sistem Shopstyle.si. Uporabnik se zavezuje, da bo posredoval svoje veljavne osebne podatke (glej poglavji 8 in 9).

 

3. SKLENITEV POGODBE O STORITVAH

 1. Pogodba o storitvi se sklene z vnosom uporabnikovega e-poštnega naslova na spletni strani ali s prijavo uporabnika prek Facebooka. Za namene pogojev storitve se šteje, da je elektronski naslov, ki ga je uporabnik navedel, pravilen. Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik začne opravljati storitev v skladu s pogodbo o storitvah takoj po sklenitvi pogodbe o storitvah. Vse stroške, ki jih ima uporabnik v zvezi z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo za sklenitev pogodbe o storitvah (npr. stroške internetne povezave), krije uporabnik.

 

4. POGOJI STORITVE

 1. Ponudnik ni dolžan zagotoviti storitve, če je zaradi težav na strani uporabnika ali drugih oseb ne more opraviti. Ponudnik ni dolžan zagotoviti storitve, zlasti v primeru izpada električne energije, izpada podatkovnega omrežja, drugih motenj, ki jih povzročijo tretje osebe, ali višje sile.
 2. Pri zagotavljanju storitev lahko pride do izpadov, začasnih omejitev, prekinitev ali poslabšanja kakovosti.


5. ODGOVORNOST DOBAVITELJA ZA NAPAKE V STORITVAH, REKLAMACIJE

 1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank glede odgovornosti dobavitelja za napake v storitvah urejajo veljavni splošno zavezujoči pravni predpisi, in sicer določbe odstavkov 499 in naslednjih zakona št. 40/1964 Coll., Civilni zakonik, s spremembami (v nadaljnjem besedilu: civilni zakonik). Uporabnik svoje pravice iz odgovornosti dobavitelja za napake storitve uveljavlja pri dobavitelju pisno po elektronski pošti, poslani na kontaktni naslov (poglavje 12.4).

 

6. UPORABA STORITVE

 1. Storitev mora biti na voljo samo uporabniku. Uporabnik tretjim osebam ne sme dovoliti uporabe storitve brez predhodnega soglasja ponudnika.
 2. Uporabnik v zvezi s storitvijo ne sme uporabljati nobenih mehanizmov, orodij, programske opreme ali postopkov, ki imajo ali bi lahko imeli negativen vpliv na delovanje opreme ponudnika, varnost interneta ali drugih uporabnikov interneta.
 3. Uporabnik ne sme izvajati nobenih dejavnosti, ki bi lahko blokirale ali omejile delovanje ponudnikovega strežnika, na katerem se izvaja storitev, drugače napadati strežnika ali pomagati tretji osebi pri takem ravnanju. Uporabnik zlasti ne sme obremenjevati ponudnikovega strežnika, na katerem se izvaja storitev, z avtomatiziranimi zahtevami.

 

7. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

 1. Uporabnik se zaveda, da je vsaka programska oprema, ki sestavlja spletno mesto, predmet avtorskih pravic. Uporabnik se zavezuje, da ne bo izvajal nobenih dejavnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam omogočile, da brez dovoljenja posegajo v programsko opremo, katere lastništvo ali pravice uporabe pripadajo ponudniku, ali jo uporabljajo.
 2. Ponudnika v zvezi z uporabnikom ne zavezujejo kodeksi ravnanja v smislu člena 53a(2). 1 civilnega zakonika.

 

8. PRAVILNIK O ZASEBNOSTI IN SOGLASJU ZA POŠILJANJE OGLAŠEVALSKIH SPOROČIL

 1. Osebni podatki uporabnika, ki je fizična oseba, so zaščiteni v skladu z zakonom št. 101/2000 Z. z. o varstvu osebnih podatkov in novimi spremembami.
 2. Uporabnik, ki je fizična oseba, soglaša z obdelavo naslednjih osebnih podatkov: e-poštni naslov, mesto/lokacija, interesi, navedeni v storitvi Shopstyle.si, osnovni podatki, ki jih zagotavlja Facebook, seznam prijateljev na Facebooku in e-poštni naslov uporabnika v računu na Facebooku (v nadaljevanju skupaj imenovani "osebni podatki").
 3. Uporabnik soglaša, da ponudnik obdeluje njegove osebne podatke zaradi izpolnjevanja obveznosti iz pogodbe o storitvah in pošiljanja drugih oglaševalskih sporočil s strani ponudnika.Доставчикът може да използва трета страна като Администратор на данни за обработка на  личните данни на Потребителя.
 4. Uporabnik se zaveda, da je dolžan zagotoviti pravilne in točne osebne podatke ter ponudnika nemudoma obvestiti o vseh njihovih spremembah.
 5. Osebni podatki se obdelujejo za nedoločen čas. Osebni podatki se obdelujejo v elektronski obliki z avtomatiziranimi sredstvi ali v tiskani obliki z neavtomatiziranimi sredstvi.
 6. Uporabnik potrjuje, da so njegovi osebni podatki točni in da je bil obveščen, da je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno. Uporabnik izjavlja, da je bil obveščen, da lahko prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov s strani ponudnika s pisnim obvestilom, dostavljenim na naslov ponudnika.
 7. Če uporabnik meni, da ponudnik ali upravljavec podatkov (odstavek 8.4) obdeluje njegove osebne podatke na način, ki je v nasprotju z varstvom uporabnikove zasebnosti ali krši zakonodajo, zlasti če so njegovi osebni podatki neprimerni glede na namen njihove obdelave, lahko uporabnik:
  • ponudnika ali upravitelja prosil za pojasnilo,

  • ponudnika ali upravitelja prosite, naj popravi stanje. To lahko vključuje zlasti blokiranje, spreminjanje, dodajanje ali uničenje osebnih podatkov. Če se zahteva uporabnika iz prejšnjega stavka šteje za upravičeno, ponudnik ali upravitelj nemudoma odpravi napako. Če ponudnik ali skrbnik ne ugodi zahtevi, ima uporabnik pravico, da se neposredno obrne na Urad za varstvo podatkov. Ta določba ne posega v pravico uporabnika, da se v tem okviru neposredno obrne na Urad za varstvo podatkov.

 8. Če uporabnik zahteva informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov, mu jih je ponudnik dolžan posredovati. Ponudnik je upravičen zaračunati razumno nadomestilo za posredovanje informacij v skladu s prejšnjim stavkom. Vendar takšno nadomestilo ne sme presegati stroškov, potrebnih za zagotovitev informacij.

 9. Uporabnik se strinja, da ponudnik na njegov naslov pošilja informacijska in oglaševalska sporočila, ki so povezana s ponudnikovimi storitvami ali poslovanjem.

 

9. PREKINITEV POGODBE O STORITVAH

 1. Potrošnik, ki je potrošnik v smislu člena. 3 zakona št. 40/1964 Zb. civilnega zakonika s spremembami (v nadaljnjem besedilu: civilni zakonik), ima v skladu z določbami 53. odstavka 8.A člena civilnega zakonika pravico odstopiti od pogodbe o storitvah, tako da pošlje zahtevo za prekinitev uporabe storitve z elektronskega naslova, ki ga je uporabnik navedel ob sklenitvi te pogodbe.

 

10. UPORABA SPLETNE STRANI

 1. Uporabnik ali katera koli druga oseba, ki uporablja spletno mesto, se zaveda, da brez predhodnega pisnega soglasja ponudnika ne sme uporabljati besedil, grafičnih del ali drugih predmetov, ki se nahajajo na spletnem mestu in so zaščiteni z avtorskimi pravicami.
 2. Uporabnik se strinja, da lahko na spletno mesto postavi samo vsebino, ki jo je ustvaril sam ali katere avtor se je strinjal, da jo uporabnik da na voljo na spletnem mestu. Uporabnik navaja, da z umestitvijo in dajanjem vsebine na voljo na spletnem mestu ne krši avtorskih ali drugih pravic tretjih oseb in da ne krši splošno zavezujočih pravnih določb.
 3. Ponudnik ne odgovarja za dejavnosti uporabnikov v obsegu, določenem v 5. členu Zakona št. 480/2004 Z. z. za nekatere storitve informacijske družbe, in v skladu s to določbo.
 4. Pri uporabi ponudnikovega spletnega mesta (strežnika) uporabnik ne sme uporabljati mehanizmov, programske opreme ali drugih postopkov, ki lahko ali bi lahko negativno vplivali na delovanje spletnega mesta ali strežnika.
 5. Uporabnik ima pravico do objave informacij na spletnem mestu. To vključuje zlasti ustvarjanje sklopov (kolažev), zbirk, nalaganje slik in objavljanje komentarjev (v nadaljnjem besedilu: prispevki). Prispevki predstavljajo stališča avtorja prispevka in ne predstavljajo stališč ponudnika. Ponudnik ni odgovoren za točnost informacij, ki jih vsebujejo Prispevki, in za skladnost teh informacij s pravnimi predpisi.
 6. Dobavitelj ima pravico odstraniti katero koli udeležbo brez navedbe razloga.
 7. Po objavi postanejo udeležbe last ponudnika, njihov avtor pa s tem prenese pravice, povezane z njimi, tudi če se štejejo za delo v smislu zakona št. 121/2000 Z. z., o avtorskih pravicah: uporabljati, spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, javno izvajati, reproducirati, objavljati, podlicencirati, prenašati ali prodajati takšna sporočila in ustvarjati njihova izpeljana dela ali prenesti licenco z neomejenimi pravicami na tretjo osebo za izvajanje katere koli od zgoraj navedenih pravic, podeljenih v zvezi s temi Udeležbami.
 8. Z objavo sodelovanja se uporabnik odpove kakršni koli pravici do nadomestila in navede, da ne bo omejeval načina uporabe sodelovanj, ki jih je objavil.
 9. Uporabnik ni upravičen do nobenega nadomestila za objavo sodelovanja.
 10. Dobavitelj ima pravico podeliti pravico do uporabe udeležb tretji osebi (izključno ali neizključno).

 

11. NAŠ ISKALNIK

 1. Za popoln seznam rezultatov iskanja na spletnem mestu poiščemo imena izdelkov in opisna besedila med več milijoni komercialnih ponudb, ki so nam na voljo. Pri iskanju vključujemo tudi imena kategorij izdelkov in/ali značilnosti izdelkov. Rezultate iskanja izdelkov uvrstimo na seznam glede na ustreznost rezultata. Rezultati iskanja, ki temeljijo na imenih izdelkov, so pomembnejši od rezultatov, ki temeljijo na opisnih besedilih. Izdelke, pri katerih se iskalni izraz pojavi v imenu ponudbe, prikažemo višje na seznamu rezultatov iskanja kot druge izdelke.
 2. Iskanje po nekaj besedah lahko prinese rezultate, pri katerih se izrazi ne pojavljajo neprekinjeno. Med drugim lahko na poizvedbe vplivajo nekateri izdelki blagovnih znamk v povezavi z običajnimi izrazi. Iskanje "hlače blagovne znamke" lahko poleg hlač ustreznih oblikovalcev najde tudi tiste ponudbe, ki v besedilu ponudbe uporabljajo ime blagovne znamke. To se lahko zgodi, če ima ime blagovne znamke opisni ali skrajšani pomen.
 3. Če imate vprašanja o rezultatih iskanja, naletite na hrošče ali ugotovite kršitev blagovne znamke zaradi uvrstitve na seznam, nam pišite na [email protected].

 

12. KONČNE DOLOČBE

Če razmerje v zvezi z uporabo spletnega mesta ali pravno razmerje, vzpostavljeno s storitveno pogodbo, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo.
Vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo povezani, rešuje sodišče.
Pogodbo o storitvah, vključno s splošnimi pogoji, ponudnik arhivira v elektronski obliki in ni javno dostopna.
Kontaktni podatki ponudnika: naslov: ul. Independence 2, Rousse 7002 , Bolgarija , elektronski naslov: [email protected]

Rousse, Bulgaria, дата: 01.10.2022